1. Menighetens navn:

Menigheten 24/7


2. Virksomhet:
Menigheten 24/7 er en frittstående, lokal menighet – organisert som en forening – som driver menighetsbyggende arbeid med tilhørende virksomheter, herunder menighetsplanting både nasjonalt og internasjonalt. Menigheten vil også aktivt utvikle nødhjelps- og utviklingsprosjekter på alle kontinenter med mål om å hjelpe fattige og nødlidende. Menigheten 24/7 arbeider for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, samt utruste, styrke og oppbygge den enkelte kristne i sin tro.

For å nå dette mål legger vi vekt på:

a) Evangelisering:
Jesus har sendt oss ut for å forkynne for alle mennesker, og for å utfri og helbrede i hans navn. Derfor tror vi at hele menigheten skal være et evangeliseringsredskap, der den enkelte er et vitne i sin hverdag. Selv om Menigheten 24/7 er en lokal menighet, ønsker vi å være med i den vekkelsen som går frem over hele verden. Menigheten vil med ulike ressurser bidra til at evangeliet spres til alle mennesker.

b) Undervisning:
Forkynnelse og undervisning av Guds Ord; med de tegn og under som følger med og
stadfester ordet (Mark16:20). Vi tror på en vekkelse der "Herrens ord har framgang
og får stor makt" (Apg19:20).

c) Fellesskap:
Menigheten møtes regelmessig, både i store møter og i mindre fellesskapsgrupper i hjemmene. Menigheten skal være et miljø der Jesus opphøyes, og der den enkelte kristne kan oppleve nærkontakt og åpenhet. Menighetens visjon er å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og helhjertet etterfulgt i et tjenende og utrustende fellesskap. Vi ønsker også å arbeide for å nå ut til de flerkulturelle og stå for kristen enhet lokalt og nasjonalt.

d) Lovsang:
Lovsang og tilbedelse av Jesus Kristus er en nøkkel til å oppleve Guds nærvær og herlighet. Derfor bruker menigheten mye tid til å prise Herrens navn.

e) Bønn:
Bønn og forbønner er en viktig del av et levende menighetsliv. Menigheten legger vekt på å samles regelmessig til bønn, og tar god tid til forbønnstjeneste i møtene.

3. Grunnleggende trosbekjennelse:
a) Bibelen er Guds inspirerte ord og Guds åpenbarte vilje.

b) Det finnes en eneste sann Gud, en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

c) Mennesket blir frelst ved å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre og ved å tro i sitt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde. Mennesket ble forsonet med Gud ved hans Sønns død, da han skapte fred ved hans blod på korset.

d) Dåp i vann skjer ved full neddykkelse, etter at en person har kommet til personlig tro som han/hun bekjenner med sin munn.

e) Alle kristne har rett til dåpen i Den Hellige Ånd. Det første ytre tegnet på åndsdåpen er vanligvis at man taler i nye tunger.

f) Alle kristne har fått helbredelse gjennom Jesu forsoning. Menigheten praktiserer derfor bønn for syke.

g) Alle gjenfødte kristne er ett. Menigheten vil derfor legge vinn på å bevare Åndens enhet og ha et godt forhold til andre kristne.
 
h) Guds velsignelse berører hele menneskelivet med alle dets aspekter, både åndelig, fysisk, sosialt og materielt.

i) Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på ham. Vi skal bli rykket opp i luften for å møte Herren.

j) Jesus skal regjere på jorden i tusen år, slik Bibelen beskriver. Deretter kommer en ny himmel og en ny jord.

Disse punktene er tatt med spesielt og er nedskrevet for at den enkelte skal kunne kjenne våre standpunkter i de mest elementære spørsmål.
 
4. Menighetens beliggenhet:
Menighetens hovedlokale ligger i Øvre Eiker kommune, med adresse Flessebergveien 1, 3300 Hokksund. Vi vil etter hvert også ha en base i Drammen for den utadrettede virksomhet.

5. Menighetens styre – ledergruppe:
Består av pastor som formann, samt tre styremedlemmer. Styret velges to år av gangen og blir vedtatt av generalforsamlingen. Signatur innehas av styrets formann. Styret kan meddele prokura. Styret har ansvar for å utføre visjonen og målsetningen som til en hver tid gjelder for menigheten og som grunnleggende er lagt i vedtektene. Styret forholder seg til de administrative og økonomiske oppgavene i menigheten og har med alle formelle beslutninger å gjøre.
 
Styremedlemmenes funksjoner:
Styret har felles ansvar for å utarbeide arbeidsoppgaver og strategi for å nå den visjon som menigheten har og deles inn i følgende funksjoner:
1. Styreformannen som er pastoren
2. Økonomiansvarlig
3. Åndelig veileder
4. Styrereferent/sekretær
 
6. Ledergruppe:
Menigheten har en ledergruppe som består av ansatte og frivillige medarbeidere som er utpekt av pastoren. Denne gruppen kalles ”Ledergruppe” og innkalles til møte når pastoren ønsker å drøfte saker av overordnet karakter. Ledergruppen har med innspill, strategi og rådgivende funksjon for de åndelige sider ved virksomheten. Ledergruppa kan bestå av de samme personer som er valgt inn i styret, men ikke nødvendigvis.

7. Økonomiråd:
Menigheten har et økonomiråd som består av ansatte i staben og minst tre av menighetens øvrige medlemmer. Rådet utpekes av pastoren. Økonomirådet skal ha innsyn i forvaltningen av menighetens økonomi, samt gi råd ved behandling av større økonomiske saker. Pastoren innkaller til møte ved behov.

8. Inntektsgrunnlag:
Menigheten baserer seg i hovedsak på inntekt ved at menighetens medlemmer gir tiende, offer og hellige gaver. Styret står ansvarlig for at inntektene forvaltes på en fornuftig måte. Det er ingen som skal ha personlig fordel av menigheten økonomisk. Alle inntekter går derfor enten til drift av menigheten og dens oppgaver, eller til støtte for andre prosjekter som styret godkjenner. Det enkelte medlem kan på forespørsel få tilsendt menighetens årsregnskap.
 
9. Generalforsamling og eventuell endring av vedtekter:
Generalforsamling innkalles når styret finner behov for det, men minst en gang i året i forbindelse med gjennomgang av årsregnskapet. Generalforsamling sammenkalles med minimum 10 dagers varsel, og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall på generalforsamlingen. Avstemmingen skjer ved håndsopprekning. Det skal telles både Ja-stemmer og Nei-stemmer. Generalforsamlingen tar også viktige beslutninger av økonomisk art, som anskaffelse av tomt, eiendom etc. og valg av styret.

10. Leder:
Menighetens pastor er hyrden som leder forsamlingen. Han fungerer på livstid, innenfor rammen av § 24 i Lov om Trussamfunn og ymist anna. Følgende forbehold gjelder: Dersom pastoren misbruker sin stilling, ved å leve i synd, eller på annen måte forsømmer sin tjeneste, skal menighetens medlemmer på generalforsamling kunne avgjøre hans videre stilling som menighetens hyrde. Generalforsamling som skal behandle pastorens stilling sammenkalles av ”Ledergruppen” og økonomiråd. Det kreves 2/3 - to tredjedels - flertall blant de fremmøtte for at et vedtak skal kjennes gyldig. Dersom pastoren blir avsatt, skal ”Ledergruppen” og økonomiråd velge seg en formann fra et av forannevnte råd, og overta ledelsen av menigheten inntil ny pastor er innsatt. Signaturen innehas da av den nye formannen sammen med to valgte representanter fra ”Ledergruppen” og økonomiråd. ”Ledergruppen” og økonomiråd skal arbeide for å fremme kandidater til pastorembedet. Ny pastor skal være innsatt innen 6 måneder. Ny pastor innsettes av menigheten ved 2/3 - to tredjedels - flertall på generalforsamling.

11. Medlemskap:
Enhver gjenfødt kristen er velkommen som medlem i Menigheten 24/7. Det forventes at medlemmer er enige i menighetens målsetting, og er villige til å underordne seg menighetens ledelse. Det forventes også at medlemmene lever et liv i overensstemmelse med Det Nye Testamentes liv og lære.

12. Utelukkelse:
Ifølge Matteus 18:15-17, 1. Korinter 5:3-13 og Romerne 16:17-18 kan det i spesielle tilfeller være aktuelt å støte medlemmer ut av menigheten. Dette dreier seg om tilfeller hvor personen lever i bevisst synd og ikke vil omvende seg til tross for menighetens irettesettelse, eller at vedkommende sprer falsk lære, splitter menigheten eller motarbeider menighetens ledelse eller målsetning.

13. Medlemsprotokoll og stemmerett:
Menigheten holder medlemsprotokoll hvor samtlige medlemmer skal være innført med nøyaktig angivelse av navn og adresse. Hver enkelt medlem over 18 år har stemmerett i generalforsamling. 

14. Eventuell oppløsning av menigheten:
Om menigheten oppløses, tilfaller menighetens aktiva en annen liknende menighet eller kristen virksomhet.

Hokksund, 11. oktober 2009